Uncategorized

SESSIÓ ORDINÀRIA 25 DE JULIOL

L’Ajuntament de Llíber celebrarà sessió ordinària, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial el dia 25 DE JULIO DE 2017 (DIMARTS), i a les vint hores i trenta minuts (20:30 hores), amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si escau, d’actes de sessions anteriors.

2.- Decrets d’Alcaldia.

–Dels dies no lectius aprovats pel Consell Escolar per al curs escolar 2017-2018.
4.- Aprovació del Compte General relatiu a l’exercici 2016.

5.- Sol·licitar la inclusió de l’obra denominada “Piscina, Vestuaris i condicionament de zones adjacents a Llíber” en el municipi de Llíber (Alacant)  de la convocatòria per al Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal per 2018, en la modalitat de Pla Especial d’Obres.

6.- Despatx extraordinari.

7.- Precs i preguntes

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.