Uncategorized

NETEJA DE TERRENYS

Dins del terme municipal existeixen terrenys amb excés de vegetació i en un clar estat d’abandó.

Aquest any el risc d’incendi s’ha incrementant, tant per l’ona de calor, com per l’excés de vegetació seca després de les pluges de la tardor.

És obligació dels propietaris mantenir els terrenys i la seua massa vegetal en condicions d’evitar riscos d’incendi pel que es requereix que els propietaris efectuen la neteja de restes de poda i l’eliminació de la vegetació seca, esbrossant els terrenys.

Es recorda que està totalment prohibit en aquests terrenys la utilització del foc per la crema de qualsevol tipus de resta vegetal.

En cas de no procedir a complir amb l’anterior, s’executaran aquests treballs per l’Ajuntament a costa dels obligats i es procedirà a l’obertura del corresponent expedient sancionador d’acord amb la normativa vigent (article 16 del RDL 7/2015 pel qual s’aprova el Text de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana).

Llíber, 26 de juny de 2017
L’Alcalde, José Juan Reus Reus

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.