News

Renovació del parc de comptadors domiciliaris i instal·lació de sistema de telelectura

Per Decret del Sr. Diputat d’Aigua número 692, de data 4 de desembre de 2018, de data 4 de desembre de 2018, es va concedir a aquest Ajuntament de Llíber, una ajuda per a la infraestructura hidràulica denominada ” Renovació del parc de comptadors domiciliaris i instal·lació de sistema de telelectura”, per un import de 56.490,32 €uros, dins de la Convocatòria per a la concessió en l’exercici 2018 de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a coadjuvar en el finançament d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament que executin o haguessin executat les mateixes.

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.