Noticies

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ

” La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de juny de 2019, va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber, una ajuda de 8.050,15 €, per a les reparacions d’infraestructures i instal·lacions hidràuliques municipals en diferents punts de la xarxa de proveïment d’aigua del municipi (Exp. 2019/027-RACH), a l’empara de la Línia A) de la “Convocatòria per a la concessió, en l’exercici 2019, de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la reparació (Línia A) i primer establiment, reforma o gran reparació (Línia B) d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament que executin o haguessin executat les mateixes.”

 

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.